آخرین اخبار

علم حسابداری چیست

حسابداری یک زبان است اگر یادگیری حسابداری را آغاز کنید در اصل شروع به آموختن این زبان تخصصی کرده‌اید.

هفته حسابدار گرامی باد

به نام خدای حسابگر وحسابرس

آخرین مقالات

نرم افزار مالی-تولید و خدماتی ویژه آسانسور

مزایای که نرم افزار مالی تراز نگار دارد....:

اجزاء و عوامل بهای تمام شده کدام است ؟

عوامل اصلی بهای تمام شده به طور کلی ۳ دسته زیر می باشند. ۱- مواد اولیه ۲- دستمزد ۳- سربار ( سایر هزینه های تولید)

از ترازنگار چه خبر؟

دفاتر قانونی نرم افزارحسابداری تراز نگار

بدون افتتاحیه واختتامیه

گزارش ماتریسی نرم افرازحسابداری تراز نگار

کی از امکانات خاص نرم افزارحسابداری تراز نگار به کاربران این فرصت را میدهد گزارش ویژه ای را طراحی و به گزارشات خود اضافه کنند گزارش ماتریسی است.