اخبار و رویدادها

انتخاب گروه :    [بازگشت]

گزارش ماتریسی نرم افرازحسابداری تراز نگار
۱۶ / ۷ / ۱۳۹۶

گزارش ماتریسی نرم افرازحسابداری تراز نگار
یکی از امکانات خاص نرم افزارحسابداری تراز نگار به کاربران این فرصت را میدهد گزارش ویژه ای را طراحی و به گزارشات خود اضافه کنند گزارش ماتریسی است.
یک شرکت پیمانکاری را در نظر داشته باشید که از شناورهای پروژه مرکز هزینه واشخاص استفاده میکنند.حال اگر به گزارشی نیاز داشته باشیم که پروژ ه های را به تفکیک مرکز هزینه شناسایی کند و بعد بدانیم که هزینه های پروژ ه های مربوط به چه شکل بوده می توان با فیلتر کردن پروژه و اضافه کردن مرکز هزینه و در نهایت اشخاص به گزارش دلخواه خود برسیدتصاویر